สำรวจหน้างานบริเวณพื้นที่และตัวอาคาร

 ขั้นตอนเข้าตรวจสอบหน้างานในพื้นที่ที่มีความต้องการให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม สำรวจความเสียหายหรือจุดบกพร่อง หรือตามข้อกำหนดอื่นๆของลูกค้า โดยทาง 2K-HOMECARE จะส่งทีมงานเข้าพื้นที่ตามวันและเวลาที่กำหนดเอาไว้โดยคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้ 

- ตรวจสอบถึงข้อมูลเบื้องต้นจากทางลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งควรแจ้งถึงข้อมูลของหน้างานและจุดหรือบริเวณที่มีปัญหาหรือต้องการปรับปรุง อาทิเช่น อาคารเก่ามีอาการทรุดตัว หรือสีหลุดลอกและตั้งอยู่ในเขตชุมชน จึงไม่อาจซ่อมแซมด้วยเครื่องมือหนักส่งเสียงดังได้มากนัก เป็นต้น

เข้าพบกับลูกค้าตามสถานที่และเวลาที่ได้นัดหมายกันเอาไว้ และเข้าตรวจสอบบริเวณที่ต้องใช้บริการรับซ่อมบ้าน หรือรับซ่อมไฟฟ้า หรือรับเหมาทาสีตามความต้องการ และอาจจะมีการถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานประกอบเพื่อทำเอกสารเสนอราคา ต่อไป

- ในกรณีที่เป็นความต้องการใช้บริการรับซ่อมบ้านและตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดตามหลักการทางวิศวกรรมโดยทั่วไปในการเข้าตรวจสอบ โดยเริ่มตรวจสภาพจากพื้นที่ สภาพภายนอกอาคาร อันได้แก่หลังคา ผนัง ฐาน ประตูหน้าต่าง และส่วนประดับตกแต่งอาคาร ไปสู่ส่วนที่อยู่ภายในตัวอาคาร โดยเริ่มจากพื้น ผนัง และโครงสร้างหลังคา การสำรวจควรทำการบันทึกสภาพความเสียหายทุกส่วนของอาคาร รายละเอียดและวิธีการ ให้เป็นไประบบการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นเฉพาะงานหรือโครงการ (ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป)  

- สืบเนื่องจากผลลัพธ์ข้างต้น อาจจะมีการเข้าสำรวจพื้นที่และตัวอาคารทั้งสองด้านอย่างละเอียด ถ้าหากพบว่ามีความเสียหายที่อาจเป็นอันตรายต่อการอยู่อาศัย หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนในการซ่อมแซมแล้วแต่กรณี

- ลำดับขั้นตอนการซ่อมแซมตามผลความเสียหาย โดยจะแจ้งราคา วัสดุที่ใช้ วิธีการในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงตัวอาคารหรือพื้นที่ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบเพื่อรอคำสั่งอนุมัติต่อไป

- เมื่อทำการสรุปข้อตกลงบริการรับซ่อมบ้าน หรือรับซ่อมไฟฟ้า  หรือบริการรับตกแต่งภายในหรือรับออกแบบภายในกับลูกค้าได้แล้ว ก็จะเสนอแนวทางเพิ่มเติมในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้ตกลงกันไว้โดยทันที  รวมทั้งบริการเสริมอื่นๆ อาทิเช่น รับดูฮวงจุ้ย